BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Tin dự án
Giải pháp về tăng cường năng lực nội tại của doanh nghiệp trong nước và kết nối với doanh nghiệp nước ngoài.
Thứ Hai, 25/01/2021 02:38

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện trong ngành công nghiệp hỗ trợ để thông tin rộng rãi cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận và kết nối.

Đẩy nhanh xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), kết nối với hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng và địa phương nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tiếp cận các hoạt động R&D, đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo.

Có chính sách hỗ trợ lãi suất, tài chính, tiếp cận các nguồn lực đầu tư để nâng cấp các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ đủ khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ĐTNN.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện trong ngành công nghiệp hỗ trợ để thông tin rộng rãi cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận và kết nối.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, giới thiệu cho doanh nghiệp về chuỗi cung ứng xu hướng đầu tư của các tập đoàn nước ngoài trong dòng dịch chuyển, tái định vị sản xuất vào Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 390
Thông báo