BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Tin dự án
Các giải pháp về hoàn thiện luật pháp, chính sách để thu hút dòng vốn ĐTNN chuyển dịch.
Thứ Hai, 25/01/2021 02:37

Quy định hướng dẫn các ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 theo hướng gắn với các cam kết về: (i) chuyển giao công nghệ; (ii) có nghiên cứu và phát triển (R&D); (iii) tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị; (iv) đào tạo lao động có kỹ năng cao; (v) suất đầu tư cao; (vi) giải ngân vốn nhanh; (vii) sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, ít tiêu hao năng lượng.

- Khẩn trương xây dựng và ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Quy định hướng dẫn các ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 theo hướng gắn với các cam kết về: (i) chuyển giao công nghệ; (ii) có nghiên cứu và phát triển (R&D); (iii) tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị; (iv) đào tạo lao động có kỹ năng cao; (v) suất đầu tư cao; (vi) giải ngân vốn nhanh; (vii) sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, ít tiêu hao năng lượng.

- Xây dựng chính sách ưu đãi và tạo điều kiện về mặt thủ tục cho doanh nghiệp trong nước tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc mua lại các doanh nghiệp ĐTNN tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp tại nước ngoài có công nghệ hoặc sản xuất các linh kiện quan trọng trong chuỗi cung ứng, để tiến tới làm chủ công nghệ và liên kết với chuỗi giá trị toàn cầu.

- Đẩy nhanh việc ban hành và thực thi các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác ĐTNN đến năm 2030.

- Cụ thể hóa các chính sách, giải pháp để các doanh nghiệp trong nước có tính chiến lược (ngành công nghiệp trọng yếu, lĩnh vực an ninh - quốc phòng, có công nghệ tiên tiến, có sẵn chuỗi cung ứng, phân phối hoặc có thương quyền cao,...) không bị thâu tóm bởi nhà đầu tư nước ngoài.

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để ngăn chặn, xử lý gian lận xuất xứ, gian lận thương mại thông qua hoạt động đầu tư “chui”, “núp bóng”.

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hướng cho phép các Tập đoàn lớn có chuỗi cung ứng toàn cầu nhập khẩu cả dây chuyền sản xuất đồng bộ hoặc máy móc, thiết bị riêng lẻ trong dây chuyền đồng bộ sản xuất tại các nước phát triển được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 461
Thông báo