BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 20/05/2024
Thông báo
Báo cáo tình hình công khai ngân sách Quý 3 năm 2023
Thứ Hai, 09/10/2023 03:45

Thực hiện Nghị định số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 3 năm 2023.
Số lượt đọc: 1100
Thông báo