BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Thủ tục đầu tư
Thực hiện hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 23/12/2021 05:39
Thực hiện hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty chúng tôi sẽ thực hiện hoạt động hỗ trợ kinh doanh, tiếp thị, thúc đẩy việc bán buôn sản phẩm của Khách hàng là các công ty đã thành lập và đang hoạt động tại Việt Nam qua các phương thức. Trong trường hợp khách hàng cần quảng cáo sản phẩm, công ty sẽ chỉ hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm, liên hệ với các công ty quảng cáo và công ty không ký hợp đồng với các công ty quảng cáo. Công ty có thể xếp hoạt động kinh doanh nêu trên thuộc ngành nghề tổ chức và xúc tiến thương mại, quảng cáo, tiếp thị v

Nhà đầu tư đề nghị xếp hoạt động kinh doanh vào lĩnh vực xúc tiến thương mại, quảng cáo, tiếp thị và hỗ trợ bán hàng, các hoạt động này thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Do vậy đề nghị tham khảo ý kiến của các Bộ chuyên ngành nêu trên.

Về việc bổ sung mục tiêu đầu tư, đề nghị căn cứ quy định về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Điều 9 Luật Đầu tư năm 2020 và Mục 2 Chương II Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Hiện nay, Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được công bố và đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 427
Thông báo