BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Thủ tục đầu tư
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở
Thứ Năm, 23/12/2021 05:27
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở

1. Về việc xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020), một trong các hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng, đối với dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c (sau đây gọi là dự án sử dụng vốn khác) mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở được quy định chi tiết tại Điều 23 Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 Luật Đầu tư) và Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.

Đề nghị trao đổi với Bộ Xây dựng dể được hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

2. Đối với vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thực hiện theo hình thức chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh (có nguồn gốc do doanh nghiệp tự thỏa thuận, chuyển nhượng của các hộ dân) hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, đề nghị trao đổi với Bộ Xây dựng về vấn đề này để tổng hợp trong quá trình xây dựng Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).
Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 281
Thông báo