BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Thủ tục đầu tư
Thực hiện quy định của Luật Đầu tư năm 2020
Thứ Năm, 23/12/2021 05:24
Thực hiện quy định của Luật Đầu tư năm 2020

Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn việc thực hiện quy định của Luật Đầu tư năm 2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp dự án đầu tư khu thương mại, dịch vụ, văn phòng (không có nhà ở) có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không thuộc các trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 và các điểm b, c, d khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong trường hợp này, việc đấu giá quyền sử đụng dất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc pháp luật về đấu thầu.

Về việc đấu giá quyền sử đụng đất đối với khu đất hỗn hợp, đề nghị trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 318
Thông báo