BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Thủ tục đầu tư
Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư
Thứ Sáu, 10/12/2021 05:05
Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư

Công ty chúng tôi đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư Hàn Quốc tại thành phố Hà Nội theo Luật Đầu tư?

1. Công ty chưa cung cấp đầy đủ thông tin về dự án đầu tư (bao gồm việc chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư, sử dụng đất, mục tiêu, quy mô và nội dung đề xuất điều chỉnh dự án…). Trường hợp dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này, việc điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư năm 2020, cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xác định theo nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại các Điều 31 và 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3. Theo quy định tại khoản 4 Điều 69, Điều 70 Luật Đầu tư năm 2020, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

4. Đối với các nội dung cụ thể của dự án, đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 474
Thông báo