BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Thủ tục đầu tư
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành
Thứ Ba, 30/11/2021 10:21

Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về trình tự, thủ tục, biểu mẫu trong việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài (trong đó bao gồm điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực dầu khí)

1. Trình tự, thủ tục thành lập và chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định tại các Điều 49 và 50 Luật Đầu tư năm 2020.

Biểu mẫu đối với việc thành lập, điều chỉnh và chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định tại các mẫu A.I.8, A.I.9, A.I.10 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

2. Đối với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dầu khí:

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư năm 2020, thủ tục điều chỉnh nêu trên được thực hiện theo quy định của Luật Dầu khí và Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí.

Do đó, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương về thủ tục nêu trên để được hướng dẫn theo chức năng quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 415
Thông báo