BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Thủ tục đầu tư
Biểu mẫu thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sáp nhập tổ chức kinh tế
Thứ Năm, 23/12/2021 05:33
Biểu mẫu thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sáp nhập tổ chức kinh tế

Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sáp nhập tổ chức kinh tế

Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư quy định: “Nhà đầu tư quyết định việc tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Sau khi hoàn thành thủ tục tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư, nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư”.

Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

Căn cứ quy định nêu trên, công ty bị sáp nhập chấm dứt sự tồn tại.

Do vậy, nhà đầu tư là tổ chức kinh tế được hình thành sau khi tổ chức lại thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư thay vì tổ chức kinh tế bị tổ chức lại thực hiện thủ tục này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và rà soát biểu mẫu tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 để điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 402
Thông báo