BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Thủ tục đầu tư
Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành
Thứ Năm, 23/12/2021 05:31
Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành

Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành

1. Về giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho phép, chấp thuận đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, đô thị, đấu thầu, doanh nghiệp có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản, quyết định này.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Đầu tư năm 2005, khoản 3 Điều 43 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư thuộc diện thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư được cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trao giấy biên nhận ngay sau khi nhận được bản đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại các Điều 37, 38 và 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho phép, chấp thuận đầu tư dự án bao gồm Thủ tướng Chính phủ, Ủy bna nhân dân cấp tỉnh và Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Như vậy, giấy biên nhận đăng ký đầu tư được trao bởi cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư(gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư) mà không phải các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho phép, chấp thuận đầu tư nêu trên. Ngoài ra, giấy biên nhận là giấy tờ để xác nhận việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã nhận được văn bản đăng ký của nhà đầu tư, không có tính chất quyết định hay chấp thuận việc đầu tư, Do đó, chưa có đủ cơ sở pháp lý để xem xét giấy biên nhận đăng ký đầu tư là giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký đầut ư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 116 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2. Về việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành

Việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp quy định tại các khoản 1,2,3,4 và 5 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 320
Thông báo