BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Thông báo
Hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Thứ Ba, 19/01/2021 09:31

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ IX ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Trong khi chờ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8918/BKHĐT-ĐTNN ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài và giải quyết hồ sơ dự án đã tiếp nhận trước ngày Luật Đầu tư năm 2020.

Tải về:

1. Công văn 8918/BKHĐT-ĐTNN.

2. Phụ lục mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Số lượt đọc: 2271
Tin khác
Thông báo