BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Tư, 06/12/2023
Thông báo
Công văn số 1090/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/02/2020 về việc yêu cầu UBND các tỉnh TP báo cáo cập nhật tình hình ĐTNN 2019
Thứ Năm, 27/02/2020 03:16

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Uỷ ban chỉ đạo các cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn báo cáo các nội dung sau đây:

1. Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2019 theo đề cương kèm theo tại phụ lục 01 (Các biểumẫu kèm theo đề nghị gửi trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư) theo địa chỉ email tonghop.dtnn@mpi.gov.vn.

2. Báo cáo tình hìnhthực hiện và sử dụng, quyết toán kinh phí được giao để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019 theo quy định tại Điều 9,  khoản 1 Thông tư liên tịch số 90/2015/TTTL-BTC-BKHĐTngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quản lý cơ chế tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư (tại phụ lục 02) theo địa chỉ email vinhmpi@yahoo.com.

Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và email trước ngày 5/3/2020 để tổng hợp, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

          Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Uỷ ban./.
link tải phụ lục: http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=45361&idcm=131

Công văn: CV 1090.pdf
Phụ lục kèm theo tải tại đây: Bieu mau bao cao - UBND final.xlsx
Phu Luc 01.doc PHỤ LỤC 02.doc 

Số lượt đọc: 1236
Thông báo