BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Thông báo
Công văn 9337/BKHĐT-ĐTNN ngày 17/12/2019 yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo nhanh tình hình ĐTNN năm 2019
Thứ Ba, 17/12/2019 04:58

Theo quy định tại Điều 71 Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Uỷ ban chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2019 (cập nhật đến 20/12/2019), dự kiến kế hoạch thu hút và giải ngân năm 2020 theo biểu mẫu gửi kèm theo và gửi trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong ngày 21/12/2019.

          Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Uỷ ban./.
 Công văn:Cong van 9337.pdf


Số lượt đọc: 1245
Thông báo