BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 25/02/2024
Thông báo
Công văn số 4134 /BKHĐT-ĐTNN ngày 17/6/2019 yêu cầu Bộ Tào chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2019
Thứ Tư, 26/06/2019 03:29

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 3 Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin định kỳ 6 tháng năm 2019 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình cấp, điều chỉnh, tạm dừng, giãn tiến độ và chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015. Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn chậm nhất là ngày 15 tháng 7 năm 2019.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.
Công văn số: 4134.pdf
Số lượt đọc: 1037
Thông báo