BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 28/06/2022
Thông báo
Công văn số 8709/BKHĐT-ĐTNN gửi Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước báo cáo tình hình ĐTNN năm 2018
Thứ Sáu, 07/12/2018 04:44

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 3 Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin định kỳ năm 2018 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình cấp, điều chỉnh, tạm dừng, giãn tiến độ và chấm dứt hoạt động của các dự án đầu nước ngoài trong lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 (Biểu mẫu gửi kèm theo). Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn chậm nhất là ngày 18 tháng 12 năm 2018
Công văn: 8709.pdf
Biều mẫu: Bieu mau bao cao - Bo nganh.xls
Số lượt đọc: 466
Thông báo