BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 28/06/2022
Thông báo
Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/10/2018 về việc Hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019
Thứ Năm, 01/11/2018 03:31

         Kính gửi  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
                         - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi đến Quý Bộ ngành và địa phương hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT năm 2019 như sau:
Nội dung công văn: 7176-HDXDCTXTDT.pdf
        Các Bộ, UBND các tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều kiện của Bộ ngành địa phương mình, khẩn trương xây dựng chương trình XTĐT năm 2019 gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 năm 2018 (kèm theo file tới địa chỉ email: xtdt_fia@mpi.gov.vn).
Số lượt đọc: 421
Thông báo