BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 28/06/2022
Thông báo
Công văn số 6913/BKHĐT-ĐTNN về việc Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương báo cáo tình hình ĐTNN quý III năm 2018
Thứ Tư, 03/10/2018 02:42

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn trong quý III năm 2018 và các giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018. 

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị thực hiện trực tiếp trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn và đồng thời gửi về Cục Đầu tư nước ngoài*– Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 12/10/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Uỷ ban./.
   Công văn đã ký: 6913 CV gui UBND yeu cau bao cao quy III.pdf
   Biểu mẫu báo cáo: Bieu mau bao cao UBND.xlsx*Truy cập website của Cục Đầu tư nước ngoài để tải về các mẫu báo cáo tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn Điện thoại: 0804 4050, 0804 8087, Fax: 0243-734 3769
Số lượt đọc: 398
Thông báo