BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Thông báo
Công văn số 741/BKHĐT-ĐTNN về việc Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương báo cáo cập nhật tình hình ĐTNN năm 2018
Thứ Sáu, 15/02/2019 04:22

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Quý Uỷ ban chỉ đạo các cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn báo cáo năm 2018 theo các nội dung quy định tại mục c, điểm 1 Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 trước ngày 15/02/2019và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 22/02/2019.

Tất cả các báo cáo đề nghị thực hiện trực tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo địa chỉ: http://dautunuocngoai.gov.vn, cụ thể như sau: Báo cáo tình tình đầu tư nước ngoài năm 2018 (Biểu 6); Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài năm 2018 (Biểu 7) và Báo cáo danh mục các dự án đang tìm hiểu cơ hội đầu tư (Biểu 9). 

Công văn:741.pdf
Số lượt đọc: 510
Thông báo