BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 28/06/2022
Thông báo
Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN về việc Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương báo cáo nhanh tình hình ĐTNN năm 2018
Thứ Sáu, 07/12/2018 04:45

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Quý Uỷ ban chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo nhanh tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 trên địa bàn gửi bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 18/12/2018. Cụ  thể như sau:
- Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018, dự kiến kế hoạch thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 trên địa bàn (theo mẫu kèm theo) gửi Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn
- Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018 (Biểu 6); Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài Quý IV năm 2018 (Biểu 7) và Báo cáo tình hình giãn tiến độ, tạm dừng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài Quý IV năm 2018 (Biểu 8) đề nghị thực hiện trực tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn

Công văn:8708.pdf

Số lượt đọc: 453
Thông báo