BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Thông báo
Công văn số 4133 /BKHĐT-ĐTNN ngày 17/6/2019 yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2019
Thứ Tư, 26/06/2019 03:28

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 và Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tưởng Chính phủ.

Đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn báo cáo 6 tháng năm 2019 theo các nội dung quy định tại mục b, điểm 1 Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 trước ngày 15/7/2019 và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 20/7/2019.
Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị thực hiện trực tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn, cụ thể như sau: Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2019 (Biểu 5); Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2019 (Biều 7); Báo cáo tình hình giãn tiến độ, tạm dừng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2019 (Biều 8); Danh mục các dự án đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư (Biểu 9).
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Ủy ban./.
Công văn số 4133.pdf
Số lượt đọc: 883
Thông báo