BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 25/06/2024
Thông báo
Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài năm 2020
Thứ Năm, 21/01/2021 11:22

Ngày 08/01/2021, Cục Đầu tư nước ngoài đã có công văn số 05/ĐTNN-ĐTRNN đề nghị các doanh nghiệp/cá nhân đã được cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực thực hiện chế độ báo cáo các quý năm 2020 và báo cáo năm 2020 bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (dautunuocngoai.gov.vn), theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 và khoản 2 Điều 20 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ.

Tài về nội dung công văn:

1. Công văn 05/ĐTNN-ĐTRNN.

2. Phụ lục đính kèm.

 

 

Số lượt đọc: 2864
Tin khác
Thông báo