BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 25/06/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển”
Thứ Năm, 11/11/2021 10:41
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1.       AFAS: Dịch vụ đại lý hàng hải (CPC 7454*): Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 49%

2.       EVFTA Phụ lục 8-B

Dịch vụ đại lý hàng hải (CPC 748*) : Được phép thành lập liên doanh với vốn góp nước ngoài không vượt quá 49%.

3.       CPTPP: Phụ lục NCM I-VN-17: Dịch vụ đại lý tàu biển

Không được đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển ngoại trừ thông qua liên doanh hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, với phần vốn góp của bên nước ngoài không vượt quá 49%.

4.       Pháp luật Việt Nam:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam phải được thành lập theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam phải được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển, tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

-   AFAS, EVFTA, CPTPP

- Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Số lượt đọc: 2079
Thông báo