BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất giấy”
Thứ Hai, 18/10/2021 03:25
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất giấy”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Sản xuất giấy” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1. ACIA: Sản xuất giấy (kèm với phát triển nguồn nguyên liệu thô trong nước)  (ISIC 2101):

Các dự án/khoản đầu tư sản xuất trong những ngành này phải tuân thủ với các yêu cầu cụ thể về nguồn nguyên liệu trong nước[1], kỹ thuật, và/hoặc môi trường và/hoặc chất lượng mà có thể trái với điều khoản về đối xử quốc gia trong ACIA.

2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-28: Sản xuất giấy

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì các biện pháp không phù hợp với Điều II.9.1.(h) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành này.

3. EVFTA: Phụ lục 8-B:

Sản xuất giấy và các sản phầm từ giấy: không hạn chế.

Căn cứ pháp lý:

-   ACIA, EVFTA, CPTPP

-   Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.[1] Để rõ nghĩa hơn, yêu cầu về vùng nguyên liệu thô trong nước không phải là yêu cầu về nội địa hóa.

Số lượt đọc: 1110
Tin khác
Thông báo