BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/08/2022
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật, Dịch vụ nghiên cứu và phát triển”
Thứ Sáu, 15/10/2021 03:23
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật, Dịch vụ nghiên cứu và phát triển”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật, Dịch vụ nghiên cứu và phát triển” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

I. Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)

1. Quy định tại các Hiệp định:

Không hạn chế, ngoại trừ sau 3 năm kể từ khi Việt Nam cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được tham gia kinh doanh dịch vụ mà trước đó không có sự cạnh tranh của khu vực tư nhân do các dịch vụ này được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của chính phủ, cho phép thành lập liên doanh trong đó không hạn chế vốn nước ngoài. Sau 5 năm kể từ khi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được tham gia kinh doanh dịch vụ này: không hạn chế.

Việc tiếp cận một số khu vực địa lý nhất định có thể bị hạn chế vì lí do an ninh quốc gia.

2. Pháp luật Việt Nam:

- Đối với những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước sau ba năm hoặc dưới hình thức doanh nghiệp trong đó không hạn chế vốn góp nhà đầu tư nước ngoài sau năm năm, kể từ khi nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.

- Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.

- Việc thực hiện dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng.

II. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học xã hội và nhân văn (CPC 852)Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thử nghiệm đa ngành (CPC 853)

1. AFAS: cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 70%.

2. EVFTA chỉ có quy định CPC 853: Cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 70%.

3. CPTPP đã mở cửa không hạn chế với CPC 852 và CPC 853.

Số lượt đọc: 390
Tin khác
Thông báo