BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Tin hoạt động
Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thứ Tư, 29/12/2021 11:03
Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 1682/QĐ-BKHĐT ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quy chế quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bao gồm: kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số; cung cấp dữ liệu mở cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của các đơn vị thuộc Bộ.

Quy chế không áp dụng đối với việc kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Việc chia sẻ dữ liệu số chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy chế áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ tham gia quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật và Quy chế; không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

Đồng thời, không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính nếu dữ liệu này đã được cơ quan nhà nước khác cung cấp, sẵn sàng cung cấp thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu, trừ trường hợp dữ liệu đó không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác.

Việc chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa Bộ với các cơ quan nhà nước không làm ảnh hưởng tới quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Dữ liệu chia sẻ phải bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu chia sẻ giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa Bộ với các cơ quan nhà nước là không thu phí, trừ trường hợp khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc danh mục được quy định trong Luật Phí và lệ phí.

Người dùng tham gia việc chia sẻ dữ liệu của Bộ phải thông qua hệ thống dịch vụ xác thực, cấp quyền người dùng tập trung để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.

Các hành vi không được làm, cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Mua bán, trao đổi, chia sẻ dữ liệu trái quy định của pháp luật. Vi phạm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo vệ thông tin cá nhân khi kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Cùng với đó, không được làm sai lệch dữ liệu trong quá trình lưu chuyển dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tới các hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu và tới Công dữ liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián đoạn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Cổng dữ liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của Bộ trên môi trường mạng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của Bộ và thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội; là đầu mối cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giám sát tình hình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong Bộ với Cổng dữ liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Số lượt đọc: 1592
Thông báo