BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án đầu tư
Thứ Sáu, 31/12/2021 12:24
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án đầu tư

Câu hỏi: Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về trường hợp tổ chức kinh tế là nhà đầu tư thực hiện dự án có vốn góp của chủ sở hữu là 0 đồng và trường hợp vốn góp thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh là 0 đồng.

Trả lời:

  1. Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp:

Việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định tại Điều 75, Điều 47 và Điều 113 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, chủ sở hữu công ty, thành viên công ty, các cổ đông phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Khái niệm doanh nghiệp được quy định tại khoản 10 Điều 4 Lut Doanh nghip năm 2020. Theo quy định tại khoản 2 Điều 74, khoản 2 Điều 46, khoản 2 Điều 111công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân được quy định tại khoản 1 Điều 74 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Việc xử lý vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp được quy định tại Điều 28 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 207 Luật Daonh nghiệp năm 2020.

3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Mục 4 Chương IV Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Số lượt đọc: 6495
Thông báo