BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 01/07/2022
Tin hoạt động
Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”
Thứ Năm, 05/11/2020 05:01
Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”

Ban chỉ đạo Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” (NIIS) được thành lập theo Quyết định số 175/QĐ-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành ngày 25/2/2019. Theo đó, Trưởng ban là ông Vũ Đại Thắng – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, đến ngày 28/8/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định số 1328/QĐ-BKHĐT về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”

Theo quyết định số 1328/QĐ-BKHĐT, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  chỉ định ông Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Trưởng ban do ông Vũ Đại Thắng đã thuyên chuyển công tác.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo Dự án hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm là đầu mối phối hợp các hoạt động của Dự án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

Đặc biệt, bên cạnh nhiệm vụ trên các thành viên của Ban Chỉ đạo Dự án sẽ luôn bám sát các nội dung theo 03 hợp phần của Dự án:  “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” là: hợp phần tư vấn; hợp phần xây dựng hệ thống và Hợp phần quản lý dự án để đốc thúc triển khai các công việc theo đúng tiến độ và yêu cầu mục đích của Dự án đã đề ra.

Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, được khởi động từ năm 2019 và hướng đến việc giải quyết triệt để các tồn tại trong công tác tổng hợp, báo cáo các số liệu về đầu tư nước ngoài tới việc triển khai một  hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ thông tin về những thuận lợi trong môi trường đầu tư tại Việt Nam đến các nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia khác...

Số lượt đọc: 1610
Thông báo