BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Văn bản pháp quy
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Thứ Hai, 29/06/2015 01:51
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thực hiện quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các thông tư hướng dẫn, trong đó có Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

          Dự thảo Thông tư  quy định tổng số 42 biểu mẫu, trong đó, có 14 biểu mẫu áp dụng cho nhà đầu tư và 9 biểu mẫu áp dụng cho cơ quan đăng ký đầu tư. Các biểu mẫu này được xây dựng căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư (căn cứ pháp lý cụ thể được ghi rõ tại từng mẫu biểu). Các biểu mẫu báo cáo định kỳ (19 biểu mẫu) được căn cứ theo các quy định của Luật đầu tư và dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

         

Để có cơ sở hoàn thiện và bành hành Thông tư sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư và các mẫu biểu kèm theo.

         

Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và địa chỉ emai: huynn@mpi.gov.vn; cuongnv@mpi.gov.vn

Văn bản đính kèm: 


1. Dự thảo Thông tư
2. Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư 
3. Biểu mẫu báo cáo định kỳ áp dụng cho Tổ chức kinh tế thực hiện dự án
4. Biểu mẫu báo cáo định kỳ áp dụng cho Cơ quan quản lý nhà nước 


Số lượt đọc: 2564
Thông báo