BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ trọng tài thương mại, hòa giải trọng tài (CPC 86602)”
Thứ Ba, 02/11/2021 10:01
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ trọng tài thương mại, hòa giải trọng tài (CPC 86602)”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ trọng tài thương mại, hòa giải trọng tài (CPC 86602)” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1. Quy định tại các Hiệp định: Không hạn chế với Dịch vụ trọng tài và hòa giải (CPC 86602), ngoại trừ dịch vụ trọng tài và hòa giải cho tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp.  

Trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam

Ngoài ra, theo CPTPP, Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành này.

2. Pháp luật Việt Nam:

-      Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây: a) Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài (sau đây gọi là chi nhánh); b) Văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài (sau đây gọi là văn phòng đại diện).

Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật Trọng tài thương mại đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

          Căn cứ pháp lý:

-   WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

-   Luật Trọng tài thương mại năm 2010

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Số lượt đọc: 1471
Thông báo