BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Tư, 06/12/2023
Chính sách đầu tư vào
Đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư
Thứ Tư, 06/03/2019 06:13
Đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công văn số 789/TTg-PL yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Thủtướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủtrì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, có kế hoạch cụthể, phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân chủ trì vàphối hợp trong quá trình soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Kếhoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để có biện pháp rút ngắn thời gian soạnthảo, thẩm định, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Thôngbáo số 66/TB-VPCP ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộchỉ đạo quyết liệt việc tập hợp, rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanhđang quy định tại các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng theo hướng dẫn của BộKế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3478/BKHĐT-PC ngày 9/5/2016 để tổnghợp, xây dựng các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.Các Bộ gửi kết quả rà soát đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Vănphòng Chính phủ trước ngày 21/5/2016, trong đó xác định rõ số lượng các Thôngtư, Quyết định của Bộ trưởng có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh,số lượng và tên các Nghị định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ soạn thảo cácNghị định này, trình Chính phủ trước 30/5/2016 theo trình tự, thủ tục rútgọn.

Đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điềukiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư, nhưng chưa ban hành Nghị định củaChính phủ quy định về đầu tư kinh doanh, các cơ quan chủ trì soạn thảohoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016 theo trình tự, thủ tụcrút gọn.

Trình ban hành văn bản trước 30/5/2016

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước ngày30/5/2016 các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm của từng bộ, cơ quan.Hết thời hạn nêu trên, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chưa ký trìnhChính phủ các Nghị  định trong phạm vi quản lý sẽ chịu trách nhiệm trướcChính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan chủtrì soạn thảo rút ngắn thời gian thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn7 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo Nghị định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủchủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, Bộ Kếhoạch và Đầu tư thống nhất về các vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khitrình Chính phủ và tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảođể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trường hợp không thống nhấtphải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnhvực chỉ đạo việc xử lý. Đối với các dự thảo Nghị định đã được các bộ, cơ quanngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tập trung ưutiên thẩm tra, rút ngắn thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hằngtuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vềtình hình xây dựng các văn bản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hìnhsoạn thảo, trình các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, báo cáoChính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 5/2016.

Số lượt đọc: 1931
Thông báo