BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/08/2022
Ngành, Lĩnh vực
Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
Thứ Hai, 29/11/2021 03:18
Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô

Ngày 21/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô

Nghị định số 91/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2021.

Việc ban hành Nghị định số 91/2021/NĐ-CP về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô nhằm xây dựng quy hoạch, tổ chức thực hiện và xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lự triển khai thực hiện các lĩnh vực và nội dung phối hợp, nâng cao sức cạnh tranh để cùng phát triển là cần thiết.

Mục đích ban hành Nghị định số 91/2021/NĐ-CP:

- Thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô và Thủ đô Hà Nội, trong đó có việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, phấn đấu xây dựng Vùng Thủ đô trở thành vùng kinh tế phát triển năng động, đổi mới, sáng tạo, chất lượng cao và bền vững.

- Thứ hai, đáp ứng các yêu cầu phát triển và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, có sự phân công, hợp tác, chia sẻ và liên kết giữa các địa phương trong vùng để tập trung xây dựng đồng bộ và hiện đại hệ thống mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, đô thị và hạ tầng xã hội của Vùng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển và đời sống người dân trong Vùng Thủ đô.

Nội dung chủ yếu của Nghị định số 91/2021/NĐ-CP gồm:

- Về kết cấu: gồm 5 Chương và 26 Điều.

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô, trách nhiệm của các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức trong việc phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về Thủ đô; cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm có quy mô vùng và tính chất liên kết vùng của Vùng Thủ đô.

- Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động phối hợp để thực hiện các quy định của pháp luật về Thủ đô tại các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô.

Một số nội dung chính của Nghị định số 91/2021/NĐ-CP:

- Vùng Thủ đô gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên.

- Về lĩnh vực phối hợp là tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó ưu tiên tập trung vào 09 lĩnh vực trọng tâm sau: (i) Quy hoạch xây dựng; (ii) Phát triển y tế, giáo dục và đào tạo; (iii) Phát triển khoa học và công nghệ; (iv) Quản lý và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; (v) Quản lý đất đai; (vi) Quản lý dân cư và phát triển, quản lý nhà ở; (vii) Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; (viii) Phát triển và quản lý hệ thống giao thông vận tải; (ix) Bảo tồn và phát triển văn hóa, lịch sử, du lịch (Điều 5).

- Nghị định quy định tập trung ưu tiên đầu tư các dự án, công trình có quy mô lớn có vai trò tạo động lực, sức lan tỏa, sức lan tỏa và kết nối phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng và các tỉnh trong Vùng vào một số lĩnh vực cụ thể về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương mai - dịch vụ, nông nghiệp - nông thôn (Điều 11).

- Nghị định quy định về nguyên tắc, thành phần và nhiệm vụ của Hội đồng Vùng và giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Thủ đô.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 359
Thông báo