BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án
Thứ Sáu, 07/01/2022 10:03
Thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án

Câu hỏi: Dự án đầu tư đã được cấp GPĐT từ năm 1997 với thời hạn hoạt động dự án 25 năm kể từ ngày được cấp GPĐT lần đầu. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn phường ven biển. Đến năm 2022, dự án hết thời hạn hoạt động đồng thời hết thời hạn sử dụng đất đối với địa điểm nêu trên. Đề nghị hướng dẫn về thủ tục gia hạn thời hạn thực hiện dự án

Trả lời:

Khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư năm 2020 quy địnhThời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm”.

Đối với trường hợp dự án có thời hạn hoạt động chưa ở mức tối đa nêu trên, khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền lựa chọn thủ tục:

(i) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 41, 45, 46, 47 của Nghị định này.

Hoặc

(ii) Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định này.

Số lượt đọc: 5436
Thông báo