BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Chính sách đầu tư ra
Quy định về mã số dự án đầu tư ra nước ngoài theo Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài
Thứ Năm, 08/10/2015 02:01
Quy định về mã số dự án đầu tư ra nước ngoài theo Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài

Ngày 25/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 83/2015/NĐ-CP thì mã số dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Đầu tư là một dãy số gồm 9 chữ số, được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Mã số dự án đầu tư được hình thành theo nguyên tắc 04 số đầu lấy theo năm cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài , 05 số tiếp theo cấp tịnh tiến từ số 00001 trở đi.

Cũng theo quy định tại Điều 6 nêu trên, mỗi dự án đầu tư được cấp 1 mã số duy nhất, không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án và không được cấp cho dự án khác. Mã số dự án đầu tư bị xóa  khi Giấy chứng nhận đầu tư  ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực.

Các cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số dự án đầu tư để quản lý và trao đổi thông tin về dự án đầu tư.

Số lượt đọc: 3065
Thông báo