BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Xúc tiến đầu tư
Quảng Bình: Phấn đấu thu hút 150 - 170 dự án FDI, ODA, NGO
Thứ Sáu, 31/03/2017 08:53
Quảng Bình: Phấn đấu thu hút 150 - 170 dự án FDI, ODA, NGO

Đó là thông tin tại Quyết định số 4258/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình, về việc phê duyệt Đề án thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình.

Đề án trên nhằm thực hiện đồng bộ giải pháp  để cải thiện  mạnh mẽ môi trường  đầu tư, kinh doanh, góp phần thu hút  và sử  dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư  nước ngoài  phục vụ mục  tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục củng cố, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ nước ngoài nhằm vận động, thu hút nguồn vốn FDI, ODA, NGO; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng và hoạt động an sinh xã hội khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  

Tỉnh Quảng Bình phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020,vận động, thu hút được khoảng 150 - 170 dự án các loại với tổng số vốn đăng ký 1.268 triệu USD. Dự kiến thực hiện, giải ngân đạt 60% vốn đăng ký. Trong đó, toàn Tỉnh phấn đấu vận động, thu hút được 25% tổng vốn ODA của các dự án ưu tiên vận động giai đoạn 2016-2020, với tổng vốn 255 triệu USD; 50% nhu cầu đầu tư dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.000 triệu USD, số vốn thực hiện dự kiến khoảng 50% số vốn đăng ký; 71 dự án NGO với số vốn đăng ký khoảng 13,0 triệuUSD, giải ngân ước đạt khoảng 80% số vốn đăng ký.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra; các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, phát huysức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thu hút nguồn vốn nước ngoài. Vận động, thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách mà Tỉnh chưa cân đối được nguồn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020,  để tái cơ cấu nền kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội...;

Quảng Bình sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư; tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án xúc tiến đầutư nước ngoài…Mặt khác, các cấp, các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng các hạ tầng quan trọng thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư;  thông qua việc huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên vốn đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nhà đầu tư.

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác kinh tế đối ngoại có trình độ chuyên môn và quản lý giỏi, có năng lực để sẵn sàng hợp tác và làm việc trong các chương trình, dự án.

Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương của Quảng Bình cũng chú trọng củng cố và tăng cường năng lực các cơ quan đầu mối,về công tác vận động thu hút ODA, FDI và NGO ở các địa phương. Đảm bảo có cán bộ chuyên trách, được đào tạo cơ bản và phù hợp, đủ điều kiện cơ sở vật chất đểthực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ hiệu quả; phát huy vai trò làm chủ và nâng cao tính chủ động của các sở, ngành và địa phương trong việc hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư, nhà tài trợ để thực hiện tiếp cận, vận động vốn nước ngoài...

BK

Số lượt đọc: 213
Thông báo