BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 28/01/2021
Chính sách đầu tư vào
Những điểm mới tại Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam đảm bảo tính đồng nhất để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 25/11/2020 02:34
Những điểm mới tại Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam đảm bảo tính đồng nhất để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định theo Luật Đầu tư số 61, quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Dự thảo Thông tư Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam bao gồm 4 Điều và 5 phụ lục, giữ nguyên 3 điều, chỉnh sửa 01 Điều, 4 phụ lục và thêm 01 phụ lục (danh mục kèm theo).

Giữ nguyên 03 Điều sau: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều khoản thi hành.

Chỉnh sửa Điều 3: Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư:

a) Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục I;

b) Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Phụ lục II;

c) Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục III;

d) Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Phụ lục IV.

Thêm “Biểu mẫu báo cáo hoạt động Xúc tiến đầu tư áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về Xúc tiến đầu tư quy định tại Phụ lục V” vào Mục 1, Điều 3.

Với nội dung thay đổi này,  Dự thảo Thông tư

- Bám sát các nội dung trong Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

- Đơn giản hóa tối đa các nội dung trong mẫu kết quả thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.

- Các mẫu trong Thông tư được xây dựng đảm bảo tính đồng nhất để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, góp phần giảm thiểu trách nhiệm và tạo thuận lợi trong việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.

Số lượt đọc: 124
Thông báo

(Thứ Sáu, 13/12/2019 02:22) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư