BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 20/06/2024
Văn bản pháp quy
Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
Thứ Năm, 14/04/2016 02:44
Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18/12/2015 quy định về mẫu báo cáo giám sát và đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 22 quy định các biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam (trừ hoạt động đầu tư ra nước ngoài).

Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện báo cáo theo Thông tư này.

Thông tư quy định các mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm; mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án sử dụng các nguồn vốn khác; mẫu báo cáo tình hình giải ngân; mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong trường hợp dự án có sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn của nhà nước thì các biểu mẫu báo cáo được thực hiện theo dự án sử dụng vốn nhà nước.

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày ký và sẽ thay thế Thông tư 13/2010/TT-BKHĐT ngày 2/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Thông tư 22 https://drive.google.com/file/d/0B9V0iXsajyV2cmhVbl9nNVllUG8/view?usp=sharing

Số lượt đọc: 5582
Thông báo