BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Thông báo
Công văn 8441/BKHĐT-ĐTNN Báo cáo tình hình ĐTNN Quý IV năm 2022 và cả năm 2022 gửi UBND các tỉnh/TP
Thứ Năm, 01/12/2022 04:40

Theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020 và khoản 2, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, định kỳ hàng quý, hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

1. Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV năm 2022 theo mẫu A.IV.1 ban hành kèm thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phụ lục 1), báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://fdi.gov.vn trước ngày 15 tháng 01 năm 2023.

2. Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2022 theo mẫu A.IV.2, A.IV.3, A.IV.4 (phụ lục 2) ban hành kèm thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo của Quý Ủy ban gửi bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 30 tháng 01 năm 2023.

Truy cập đường link sau để tải Phụ lục báo cáo Quý IV năm 2022 và Báo cáo năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1AO5C2fzWO4BeiaMxMZCImJ-L5oPVeAcn/view

 

 

 

Theo Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 3195
Thông báo