BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 20/01/2022 10:15
Thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về thủ tục tách công ty cổ phần có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Trả lời:

1. Về thủ tục tách công ty:

Thủ tục tách công ty cổ phần được quy định tại khoản 3 Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty cổ phần được quy định tại Điều 23 và khoản 2 Điều 25 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài, thành phần hồ sơ tách công ty phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư.

3. Ưu đãi đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP nêu trên.

Số lượt đọc: 5251
Thông báo