BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Gia hạn thời hạn thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư
Thứ Ba, 15/03/2022 11:37
Gia hạn thời hạn thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư

Câu hỏi: Công ty chúng tôi hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có thời hạn hoạt động của dự án là 25 (hai mươi lăm) năm, kể từ ngày 31/01/2008, thực hiện tại địa điểm tỉnh X. trên cơ sở thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Z., thời gian thuê nhà xưởng để thực hiện dự án là 5 năm kể từ ngày 21/01/2015. Nay, chúng tôi đề nghị điều chỉnh thời gian thuê nhà xưởng đến ngày 01/02/2025. Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn việc gia hạn thời hạn thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư.

Trả lời:

1. Theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 44 Luật Đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm, dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.

Việc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư được quy định tại các khoản 2, 3 Điều 27 và khoản 1 Điều 55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Việc gia hạn thời gian thuê nhà xưởng để thực hiện dự án là thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người có nhà xưởng để cho thuê, không liên quan đến việc điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án.

Đối với việc thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đề nghị căn cứ các quy định tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và khoản 2 Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Số lượt đọc: 1972
Thông báo