BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Triển khai dự án trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án
Thứ Ba, 25/01/2022 03:27
Triển khai dự án trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án

Câu hỏi: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới của chúng tôi trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án theo quy định thì Công ty có được tiếp tục triển khai các hạng mục thuộc dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư (như các thủ tục thẩm định thiết kế, giấy phép xây dựng, thi công các công trình và xây dựng…)?

Trả lời:

1.Về thẩm quyền điều chỉnh dự án

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 31, khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020, khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới (điều chỉnh nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư, quy mô diện tích đất sử dụng, tiến độ thực hiện dự án,…) phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Về việc triển khai các hoạt động của dự án đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 đã thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì Nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 117 của Nghị định này.

Do đó, đối với những nội dung điều chỉnh thì Công ty phải hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án rồi mới được triển khai các hạng mục có liên quan, đối với các nội dung khác không thuộc diện điều chỉnh thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc triển khai các hạng mục của dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, tuân thủ quy định pháp luật và các điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (nay là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Số lượt đọc: 4780
Thông báo