BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Hướng dẫn về cơ sở pháp lý đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 20/01/2022 02:26
Hướng dẫn về cơ sở pháp lý đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến về đặc điểm vốn đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp (1) Công ty TNHH thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài; (2) Công ty TNHH thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài; (3) Công ty cổ phần có thành viên hoặc cổ đông là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; (4) Công ty cổ phần có thành viên hoặc cổ đông là doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài để có cơ sở cho việc xem xét về điều kiện đối tượng được cấp p

Trả lời:

Khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 quy định “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 quy định “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020.

Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2020 quy định Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí” thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về công ty TNHH một thành viên tại Điều 74, công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Điều 46, công ty cổ phần tại Điều 111.

Số lượt đọc: 6545
Thông báo