BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
Thứ Tư, 12/01/2022 11:02
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

Câu hỏi: Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án 2 lần, nay đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án lần thứ 3 vì lý do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án lần thứ 3?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành và đã điều chỉnh tiến độ thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này không quá 24 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (nếu thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2021) hoặc không quá 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến đột hực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp sau ngày 01 tháng 01 năm 2021), trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư.

Số lượt đọc: 9735
Thông báo