BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”
Thứ Năm, 20/01/2022 02:17
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện “dịch vụ trung gian thanh toán”?

Trả lời:

Dịch vụ trung gian thanh toán là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, được điều chỉnh bởi Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019), Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; và các văn bản hướng dẫn khác. Các văn bản nêu trên không có quy định cụ thể về tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Các khoản 1, 2 Điều 9 Luật Đầu tư quy định, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được công bố và đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

Điểm a khoản 4 Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề Việt Nam chưa cam kết về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng như sau: trường hợp các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ (sau đây gọi chung là pháp luật Việt Nam) không có quy định hạn chế tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề đó thì nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

Số lượt đọc: 6192
Thông báo