BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa
Thứ Ba, 25/01/2022 03:30
Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt động nghệ cao phát năng lượng có nhà đầu tư Nhật Bản góp vốp thực hiện với mục tiêu thu gom, xử lý và riêu hủy rác thải không độc hại.

Trả lời:

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định “Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa, việc thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định này do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan”.

          Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa (đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp,…) được căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 693/QD-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Số lượt đọc: 5309
Thông báo