BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng
Thứ Năm, 20/01/2022 02:24
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng

Câu hỏi: Đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty bảo hiểm đại chúng.

Trả lời:

1. Cam kết quốc tế về điều kiện tiếp cận thị trường đối với lĩnh vực bảo hiểm

- Biểu cam kết thương  mại dịch vụ của Việt nam trong WTO. HIệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) quy định điều kiện tiếp cận thị trường thông qua phương thức cung cấp dịch vụ bằng hiện diện thương mại như sau: Không hạn chế, ngoại trừ: Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm các công trình dầu khí và các công trình dễ gây nguy hiểm đến an ninh cộng đồng và môi truonwfg. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ vào ngày 01/01/2008. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ, căn cứ vào các quy định quản lý thận trọng”.

- Biểu cam kết tại HIệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) quy định: “Không hạn chế, ngoại trừ các quy định trong cam kết chung. Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ. Chi nhánh của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài được phép thành lập sau 3 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực. Để đảm bảo hơn, điều này sẽ căn cứ vào các quy định quản lý thận trọng.

- Theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mục tiêu nêu trên được cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.

- Theo quy định tại Gói cam kết thứ 10 của Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS), mục tiêu nêu trên không quy định tại Biểu cam kết.

2. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

Theo quy định tại Điều 51 Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điểm c khoản 10 Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn Luật Đầu tư, việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Số lượt đọc: 5369
Thông báo