BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 05/12/2023
An error has occurred. Error: FIA.Presentation.NewsDetail is currently unavailable.
An error has occurred. Error: FIA.Presentation.NewsDetail is currently unavailable.
Thông báo