BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
An error has occurred. Error: FIA.Presentation.NewsDetail is currently unavailable.
An error has occurred. Error: FIA.Presentation.NewsDetail is currently unavailable.
Thông báo