BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT
Thứ Ba, 15/03/2022 11:40
Thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT

Câu hỏi: Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp thay đổi chủ sở hữu, thành viên, cổ đông… của các tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Trả lời:

Khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư quy định “nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư quy định “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Khoản 2 Điều 22 Luật Đầu tư quy định “kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư quy định “nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Số lượt đọc: 4983
Thông báo