BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thủ tục đầu tư
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án
Thứ Tư, 12/01/2022 11:04
Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án

Câu hỏi: Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 làm chậm tiến độ thực hiện vốn góp nên dự án đã được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận điều chỉnh lần thứ 1 giãn thời hạn góp vốn. Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (giãn tiến độ góp vốn của dự án) lần 2.

Trả lời:

1. Khoản 8 Điều 40 Luật Đầu tư quy định tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: (i) tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; và (ii) tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

2. Việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định tại Điều 75, Điều 47 và Điều 113 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, chủ sở hữu công ty, thành viên công ty, các cổ đông phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đối với dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư. Đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư), Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư không có quy định về hạn chế thời gian điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Số lượt đọc: 2623
Thông báo