BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Cơ cấu tổ chức
Thứ Ba, 01/09/2020 06:51


1. Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài gồm Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Các đơn vị trực thuộc Cục Đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Phòng Tổng hợp và Thông tin;

- Phòng Đầu tư nước ngoài;

- Phòng Đầu tư ra nước ngoài.

- Phòng Xúc tiến đầu tư;

- Văn phòng;

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc;

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung;

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam.

Thông báo