Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hội nghị 30 FDI tại Việt Nam
Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài
Cục Trưởng Đỗ Nhất Hoàng

Phó Cục trưởng Nguyễn Nội

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Cục trưởng Vũ Văn Chung

Phó Cục trưởng Giang Thanh Tùng